Licenţă
Programul de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice - ISE

Ingineria Sistemelor Electroenergetice – ISE constituie una dintre specializările domeniului Inginerie Energetică – IE, din cadrul ciclului de studii universitare de licenţă. Acest program de studii, evaluat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS cu calificativul “de mare încredere”, reprezintă o nouă formă şi denumire a specializării Electroenergetică din cadrul Facultăţii de Energetică a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti – UPB, specializare acreditată conform Legii 88/1993 republicată. Schimbarea denumirii s-a realizat în concordanţă cu domeniile şi programele de studii universitare de licenţă stabilite prin H.G. 1175 din 2006.
          
Programul de studii universitare de licenţă ISE pregăteşte ingineri licenţiaţi în domeniul sistemelor electroenergetice fiind coordonat şi susţinut de către Catedra de Sisteme Electroenergetice – CSEE a Facultăţii de Energetică. La pregătirea studenţilor participă şi alte 26 de catedre de diferite specialităţi din UPB, o contribuţie importantă având Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei şi Catedra de Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Protecţia Mediului, ale Facultăţii de Energetică.
          
Catedra de Sisteme Electroenergetice pregăteşte specialişti ”de sistem” de înaltă calificare, necesari sectoarelor din economia naţională care au ca domeniu de activitate producerea energiei electrice din diverse forme de energie primară, transportul acesteia de la surse spre zonele de consum repartizate pe întreg teritoriul ţării, respectiv distribuţia ei până la cei mai mici consumatori. Complexitatea procesului de producţie, transport şi distribuţie a energiei electrice implică o pregătire corespunzătoare a viitorilor specialişti, care trebuie să fie capabili să asigure funcţionarea la un nivel performant a unui volum important de instalaţii şi echipamente moderne aflate în dotare.
          
Specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice asigură programe de pregătire universitară la învăţământul de zi cu durata de 4 ani, subvenţionate de stat şi cu taxă, programe integrate şi în Sistemul European de Credite Transferabile – ECTS. De asemenea, asigură pregătirea corespunzătoare pentru studiile universitare de master, nivelul următor din cadrul Sistemului naţional de învăţământ superior. Astfel, primii doi ani de studiu constituie trunchiul comun de pregătire generală pentru toate cele 5 specializări ale domeniului de studii Inginerie Energetică din cadrul Facultăţii de Energetică, iar ultimii doi ani sunt destinaţi pregătirii de specialitate.
          
În cadrul pregătirii de specialitate, viitorii specialişti dobândesc cunoştinţele care le asigură competenţe largi în domeniul cercetării, proiectării şi exploatării instalaţiilor electroenergetice din cadrul Sistemului Energetic Naţional – SEN, în noile condiţii generate de restructurarea industriei energetice, introducerea pieţei de energie internă şi regională, penetrarea surselor de generare distribuită, dezvoltarea unor noi surse de energie şi a unor noi tehnici şi tehnologii în transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice, precum şi de cerinţele impuse de interconectarea cu sistemul energetic european UCTE şi protecţia mediului.
          
Studenţii sunt pregătiţi pentru a aborda subiecte considerate prioritare la nivel naţional şi mondial precum:
• creşterea siguranţei în exploatarea sistemelor electroenergetice interconectate şi prevenirea marilor avarii-blackouts;
• promovarea unor tehnici şi tehnologii avansate în vederea creşterii performanţelor sistemelor electroenergetice,    respectiv pentru integrarea surselor regenerabile de energie;
• asigurarea calităţii corespunzătoare a energiei electrice la consumatori precum şi a compatibilităţii electromagnetice;
• creşterea eficienţei energetice prin optimizarea funcţionării instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a    energiei electrice;
• protecţia mediului înconjurător.

Cursurile de specialitate conţin noţiuni referitoare la tehnologiile, principiile de funcţionare şi modelele matematice legate de subiectele prioritare enumerate anterior. În acest sens, se menţionează dispozitivele FACTS bazate pe electronica de putere, sistemele de conducere prin calculator a sistemelor electroenergetice, protecţiile numerice, tehnicile de inteligenţă artificială, dezvoltarea conceptului de reţele electrice inteligente conform priorităţilor de cercetare ale Comunităţii Europene, tehnica tensiunilor înalte şi compatibilitatea electromagnetică, telecomunicaţii prin fibre optice, calitatea energiei electrice etc.
          
În formarea viitorilor specialişti Catedra de Sisteme Electroenergetice se bazează pe un corp profesoral de elită, recunoscut pe plan naţional şi internaţional datorită rezultatelor remarcabile obţinute atât în activităţile didactice, cât şi în cele de cercetare ştiinţifică. Cursurile de specialitate sunt în permanenţă actualizate, iar activităţile de laborator, proiect sau seminar aferente acestor cursuri se desfăşoară în laboratoare dotate cu echipamente moderne, tehnică de calcul şi software-uri specializate, comerciale sau elaborate în cadrul laboratoarelor de cercetare ale catedrei. În acest sens, se menţionează Laboratorul de Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte si Compatibilitate Electromagnetica, Laboratorul de Reţele şi Sisteme electrice, Laboratorul de Utilizarea şi Calitatea energiei electrice, Laboratorul de Optimizari si Piata de Energie electrica, respectiv software-urile EUROSTAG, NEPLAN, EDSA, EMTP-ATP, dedicate analizei regimurilor normale şi perturbate de funcţionare a sistemelor electroenergetice.
          
Pe lângă bogata bază materială existentă în catedră, studenţii beneficiază şi de accesul în laboratoarele celorlalte catedre implicate în procesul de învăţământ aferent specializării, dar şi de stagii de pregătire în companii din industria de profil. Astfel, stagiul de practică prevăzut în Planul de învăţământ ca disciplină de specialitate, se desfăşoară în cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica, la Dispecerul Energetic Naţional – DEN, în cadrul Companiilor de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – ELECTRICA şi ENEL, la Operatorul Comercial – OPCOM etc. De asemenea, se organizează excursii şi vizite de studiu la obiective energetice importante.

În strategia Catedrei de Sisteme Electroenergetice vizând procesele de învăţământ şi de cercetare, un loc important îl ocupă deschiderea către colaborările internaţionale prin care se urmăreşte, pe de o parte, compatibilizarea pe plan ştiinţific a procesului educaţional, iar pe de altă parte, dezvoltarea colaborării prin programe de cercetare cu universităţi din Europa. Astfel, în fiecare an absolvenţii cu cele mai bune rezultate beneficiază, în cadrul programului ERASMUS – SOCRATES, de burse pentru elaborarea proiectelor de diplomă la universităţi de prestigiu din Franţa, Anglia, Italia, Belgia, Grecia etc.

Absolventii specializarii ISE beneficiaza de o piata a fortei de munca vasta cuprinzand companii, din sectorul de stat sau cel privat, care activeaza in domeniul energetic:
• Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica; • Unitatea operationala Dispecerul Energetic National – UnoDEN;
• Companii de distributie a energiei electrice (Electrica, ENEL, CEZ, EON);
• Companii pentru sectorul energetic (SIEMENS, AREVA, ABB, DACOM, Teletrans);
• Companii de proiectare, cercetare si consultanta (ISPE, TRAPEC, ICEMENERG, WASHINGTON, RIBE);
• Companii de montaj si mentenanta (ENERGOMONTAJ, ENERGOBIT, SMART, Electrica Serv);
• Dezvoltatori de proiecte de centrale eoliene sau alte surse de energie regenerabila;
• Operatorii si Reglementatorul Pietei de Energie Electrica (OPCOM, ANRE);
• Companii licentiate pentru activitati de tranzactionare si furnizare a energiei electrice;
• Numeroase alte intreprinderi mici si mijlocii care desfasoara activitati de proiectare si executie de instalatii electrice de medie si joasa tensiune.