Licenţă
Programul de studii Informatică Industrială -
II

   Programul de studii universitare de licenţă Informatică Industrială - II, coordonat şi susţinut de către Catedra de Sisteme Electroenergetice – CSEE a Facultăţii de Energetică, pregăteşte ingineri licenţiaţi pentru dezvoltare tehnologică, proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice utilizate pentru conducerea, supravegherea, comanda şi controlul proceselor aferente sectorului energetic. În procesul de pregătire a viitorilor specialişti se au în vedere noile condiţii generate de restructurarea industriei energetice, a introducerii pieţei de energie şi a surselor de generare distribuită, dezvoltarea unor noi surse de energie şi a unor noi tehnici şi tehnologii în producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice. La pregătirea studenţilor participă şi alte catedre de diferite specialităţi din UPB, o contribuţie importantă având Catedra de Automatică şi Informatică Industrială a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, respectiv Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei a Facultăţii de Energetică.          
            
    Specializarea Informatică Industrială asigură programe de pregătire universitară la învăţământul de zi cu durata de 4 ani, subvenţionate de stat şi cu taxă, programe integrate şi în Sistemul European de Credite Transferabile – ECTS. De asemenea, asigură pregătirea corespunzătoare pentru studiile universitare de master, nivelul următor din cadrul Sistemului naţional de învăţământ superior.
          
    În cadrul pregătirii de specialitate, viitorii specialişti dobândesc cunoştinţele care le asigură competenţe largi pentru abordarea unor subiecte prioritare la nivel naţional şi mondial în domeniul ingineriei sistemelor informatice aplicate în conducerea, supravegherea, controlul şi comanda instalaţiilor electroenergetice din cadrul Sistemului Energetic Naţional având ca obiectiv creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatarea acestora, precum şi transformarea actualelor reţele electrice în reţele electrice inteligente.
          
      Studenţii sunt pregătiţi pentru a aborda subiecte considerate prioritare la nivel naţional şi mondial precum:
• efectuarea unor analize de sistem necesare în activităţile de proiectare şi implementare a sistemelor informatice de conducere;
• cunoaşterea proceselor dintr-un sistem energetic în scopul informatizării acestora;
• promovarea unor tehnici şi tehnologii avansate în vederea creşterii performanţelor sistemelor electroenergetice;
• modelarea şi simularea procesele din sistemele electroenergetice;
• proiectarea şi implementarea soluţiilor de conducere automată în scopul eficientizării proceselor de producere,    transport distribuţie şi utilizare a energiei;
• protecţia mediului înconjurător.

    Cursurile de specialitate conţin noţiuni vizând, pe de o parte procesele şi instalaţiile energetice precum şi modelele matematice şi metodele de simulare a comportamentului acestora, iar pe de altă parte proiectarea, tehnologiile utilizate,  implementarea exploatarea şi mentenanţa  sistemelor informatice de conducere, comandă şi control.
          
   Formarea viitorilor specialişti se bazează pe un corp profesoral de elită, recunoscut pe plan naţional şi internaţional datorită rezultatelor remarcabile obţinute atât în activităţile didactice, cât şi în cele de cercetare ştiinţifică. Cursurile de specialitate sunt în permanenţă actualizate, iar activităţile de laborator, proiect sau seminar aferente acestor cursuri se desfăşoară în laboratoare dotate cu echipamente moderne, tehnică de calcul şi software-uri specializate, comerciale sau elaborate în cadrul laboratoarelor de cercetare ale catedrei.
          
     Pe lângă bogata bază materială existentă în catedră, studenţii beneficiază şi de accesul în laboratoarele celorlalte catedre implicate în procesul de învăţământ aferent specializării, dar şi de stagii de pregătire în companii din industria de profil. Astfel, stagiul de practică prevăzut în Planul de învăţământ ca disciplină de specialitate, se desfăşoară în cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica, la Dispecerul Energetic Naţional – DEN, în cadrul Companiilor de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – ELECTRICA şi ENEL, la Operatorul Comercial – OPCOM etc. De asemenea, se organizează excursii şi vizite de studiu la obiective energetice importante.

     În pregătirea studenţilor un loc important îl ocupă deschiderea către colaborările internaţionale prin care se urmăreşte, pe de o parte, compatibilizarea pe plan ştiinţific a procesului educaţional, iar pe de altă parte, dezvoltarea colaborării prin programe de cercetare cu universităţi din Europa. Astfel, în fiecare an absolvenţii cu cele mai bune rezultate beneficiază, în cadrul programului ERASMUS – SOCRATES, de burse pentru elaborarea proiectelor de diplomă la universităţi de prestigiu din Franţa, Anglia, Italia, Belgia, Grecia etc.

      Absolventii specializarii Informatică Industrială beneficiaza de o piata a fortei de munca vasta cuprinzand companii, din sectorul de stat sau cel privat, care activeaza in domeniul energetic:   
• Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica;
• Unitatea operationala Dispecerul Energetic National – UnoDEN;
• Companii de distributie a energiei electrice (Electrica, ENEL, CEZ, EON);
• Companii pentru sectorul energetic (SIEMENS, AREVA, ABB, DACOM, Teletrans);
• Companii de proiectare, cercetare si consultanta (ISPE, TRAPEC, ICEMENERG, WASHINGTON, RIBE);
• Companii de montaj si mentenanta (ENERGOMONTAJ, ENERGOBIT, SMART, Electrica Serv);
• Dezvoltatori de proiecte de centrale eoliene sau alte surse de energie regenerabila;
• Operatorii si Reglementatorul Pietei de Energie Electrica (OPCOM, ANRE);
• Companii licentiate pentru activitati de tranzactionare si furnizare a energiei electrice;
• Numeroase alte intreprinderi mici si mijlocii care desfasoara activitati de proiectare si executie de instalatii electrice de medie si joasa tensiune.